Re kommune – Eget miljø- og klimafond

I Re kommune har de et miljø- og klimafond som er opprettet for å medvirke til bruk og utvikling av ny fornybar energi samt stimulere til energireduserende tiltak. Også andre formål i tråd med kommunens klimamålsettinger kan støttes.
Søkere kan være:
  • Privatpersoner
  • Næringsdrivende
  • Frivillige organisasjoner
  • Offentlige virksomheter
Det er utarbeidet retningslinjer for bruk av fondet. Disse finnes på www.re.kommune.no eller kan fås ved henvendelse til Servicetorget i Re kommune. Alle søknader skal utarbeides i tråd med krav i retningslinjene.
Det er vedtatt noen presiseringer til retningslinjene. Disse er som følger:
Søknadsberettigede prosjekter deles inn i små og store prosjekter. Prosjekter inntil kr. 60.000,- regnes som små. Små prosjekter kan maksimalt få kr. 10.000,- dog ikke over 25 % av tiltakets totalkostnad. Store prosjekter kan få maksimalt kr. 50.000,- dog ikke over 15 % av tiltakets totalkostnad. For gründere og nyskapende tiltak settes en grense på kr. 500.000,-, maksimalt 25 % av total kostnad.
For 2008 og 2009 prioriteres sanering av oljetanker, oljekjeler og parafinovner. Som betingelse for tilskudd, settes at fyring med olje/parafin skal erstattes med ny fornybar energi. Maksimalt tilskudd er kr. 25.000,- dog ikke over 25 % av totalkostnad.

Les mer på Re kommunes nettside